برنامه کاکتوس با احمد ولي مسعود روی دست داشتن ۲۱ کشور جهان در ترور احمد شاه مسعود با ما همراه باشید

04:00 زندگی شخصی احمد ولی مسعود
33:03 چگونگی ترور احمد شاه مسعود

#Afghanistan #1TVAF #Cactus

جزئیات تازه ای ترور احمد شاه مسعود از زبان احمد ولي مسعود

About The Author
-