Added by on 2021-01-08

[Total: 0   Average: 0/5]You must sign in to vote برنامه کاکتوس با احمد ولي مسعود روی دست داشتن ۲۱ کشور جهان در ترور احمد شاه مسعود با ما همراه باشید 04:00 زندگی شخصی احمد ولی مسعود 33:03 چگونگی ترور احمد شاه مسعود #Afghanistan #1TVAF #Cactus

18 Comments

 • Abdul Ghafoor Fareh 1 week ago

  واقعاً عالي بود

 • Haroem Wsissi 1 week ago

  کدام قعرمان ملی یک دازد ملی

 • Haroem Wsissi 1 week ago

  مسعود یک ماویست بود مسعود یک نوکر ‌پاکستان و عرب حا وحشی و بود مسعود نه قهرمان نبود یک خاین ملی بود مسعود بود که آردو خوب آردو بود که در آسیا رقیب نداشت مسعود اردو را منعل کرد و تمام دزد حا و رازن حا را به اردو آوردن میسعود رابانی و سایاف و حکمتیار و معق و گیلانی و صبغت اله مجددی همه نوکر حای پاکستان و ایران و عراب ای وحشی آستن مرگ بر عمه این حا نوکری پاکستان و ایران و عراب ای

 • عزیز رضایی 1 week ago

  به نظرم احمد ولی مسعود ادم صادق است خوشم اومد از ش

 • david west 1 week ago

  اغای مسعود وقتیکه شما اصلا بفکر دارایی و ثروت نبودید شما از کجا اینهمه هستی و ثروت را آوردید؟ میراث پدری؟ اما تا این اندازه میراثی از یک افغانی که مامور دولت بوده وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد اگر هم باشد از یک راه دیگریبدست آوردند نه از یک عاید ثابت ماموریتی.

 • Kanishka Rafiee 1 week ago

  مجری بیسواد

 • Aimal Farooq 1 week ago

  خدا کن که احمد دوستان خود را تفکيک نمايد، نا مرد ها ذيآد است،

 • salahudin tarshi 1 week ago

  دوستم کله خام ره بیارین یکبار

 • xxscenewatcherxx 1 week ago

  شوراي " نظار"- لشكري از اوباشان و ولگردان فاسق
  4: باقی قسمت اول
  شوراي نظار ؛ ادعاي پوچ جهاد ومقاومت ؛
  نبايد فراموش كرد كه اتحاد شوروي قبل از تجاوز مسلحانه ( ٦ – جدي ١٣٥٨ ) به كشور ما ، همهء ان موانع كه فكر ميكردند سد راه شان خواهد شد بالترتيب از بين بردند از جمله اشخاص وافرادي مانند خيبر ، ميوند وال ، محمد داود ، نور محمد تركي ، و مسموم ساختن ( فلج ساختن ) امين واعضاي تيم دولتش . حال كه با كشتن وفلج ساختن اين اشخاص راه رابراي به قدرت رساندن مزدور شان – ببرك كارمل هموار ساخته بود بايد امنيت اين/ راه/ را ميگرفت اما قبل از همه راهي كه اهميت سترا تيژيك داشته وشمال را مستقيماًاز طريق سلسله كوهاي سر به فلك كشيدهء هندو كش وتونل سالنگ به مر كز وصل ميساخت .
  توجه ، توجه ، توجه ؛ چرا در امتداد همين راه نه درزمان دخول نه درمدت زمان استقرارونه هم هنگام خروج قواي شوروي حتي يك فير بالاي شان از طرف باند گروپ احمد شاه مسعود صورت نميگيرد ؟
  بخاطريكه استخبارات شوروي – KGB مدت ها قبل ازتجاوز با عمال خود قبل ازهمه احمدشاه مسعود در قسمت امنيت اين راه به تفاهم رسيده بود واحمد شاه مسعود علاوه برانكه سالها خود مانع رفت و امد روسها در امتداد همين راه نگرديد بلكه نميگذاشت تا مجاهدين تنظيمهاي ديگر دست به كار شوند . دراين خصوص به جرئت بايد گفت كه احمدشاه مسعود با تمام صداقت به مسكو خدمت نموده و هيچگاه نگذاشت امنيت اين شاهراه به خطر مواجه شود، ولو كه ، اگر تامين امنيت اين شاهراه به قيمت جان صدها وهزارها مجاهدين تنظيم هاي ديگر تمام ميشد .
  دراين رابطه توجه نماييد به اعترافات اقاي صبغت الله مجددي در يو تيوب . صبغت الله مجددي در رابطه به احمدشاه مسعود به جرئت ميگويد كه " او بجاي جهاد عليه روسا ، با مجاهدين ما ميجنگيد ، كي ميگه كه او جهاد كرده ؟ "
  احمد شاه مسعود علاوه برانكه امنيت شاهراه سالنگ را گرفته بود ، ازين راه در سازش با امرين قطارهاي اكمالات قواي شوروي وتاجر افغان منحيث بزرگترين منبع عايد استفاده مينمود . ازاينكه از اصل موضوع به دور نرفته باشيم از تحرير به تفصيل ان ميگذريم وفعلا به خلاصه ان قناعت نموده ياد اورميشوم كه شوراي نظار از اين درك ( سازش با امرين قطار وتاجر افغان ) صاحب مليونها دالر شده است .
  قرار اطلاعات موثق احمدشاه مسعود درطول جهاد افراد شوراي نظار را در ٣ قسمت موظف ساخته بودند!
  اول ؛ درقسمت امنيت راه سالنگ .
  دوم ؛ درقسمت استخراج سنگ ها ي قيمتي زمرود ، ياقوت ولاجورد ، كه تا همين لحظه ادامه دارد .
  سوم ؛ درقسمت مقابله با مجاهدين كه اگر در ساحه تحت نفوذ شوراي نظار ظاهرشده به جنگ عليه روسها ميپر
  داختند .

  عمليات نظامي كه در واقعيت تطبيقات نظامي بوده !
  بعد از انكه قواي سرخ از طريق شاهراه سالنگ با امن وامنيت خودرا به مركز كشورشهر كابل رساندند ، ومسكو كارش را با امين يكطرفه وكار مل را جا بجا ساخت ، اردوي ٤٠ بخاطر ارام نظر به توصيه احمد شاه مسعود مصروف جا بجا ساختن پوسته هاي امنيتي در امتداد شاهراه سالنگ ( ساحه تحت نفوذ احمد شاه مسعود ) شدند .
  اعتماد خوبست ، اما كنترول بهتر.
  جنرال توخارينوف كه قوماندان اردوي ٤٠ بود ، وراه سالنگ را " راه زندگي – Дорога – жизни " ميناميد ، قبل از اينكه پوسته هارا طبق خواست ومشوره احمد شاه مسعود كه قبلاً به كار كنان КГБ بشكل علامه گذاري در نقشه سپرده شده بودند ، جا بجاه سازند، از وزارت دفاع خودخواستار واعزام اشخاص مسلكي شده تا مطمئين گردد محل برپايى پوسته ها مؤثر ومصون بوده يا خير . هيئت اعزامي وزارت دفاع ( جنرالان وافسران ماهر اكادمي نظامي كويبيشوف )بعد از اينكه محلات پوسته هايرا كه احمد شاه مسعود مشوره داده بود ، ازنزديك ديدند ، بدون كم وكاست ، مسلكي خوانده مؤثريت ومصونيت انرا تايئد كردند ، كه الي خروج قواي سرخ درانجا جا بجاه بودند . اردوي ٤٠ كه اهميت اين شاهراه را ميدانستند صرف به ايجاد پوسته ها در امتداد اين شاهراه قناعت نكرده ، در قسمت دخول ( دشت كيلگي ) و خروج ( جبل السراج و ميدان هوايى بگرام ) شاهراه سالنگ به ايجاد گار نيزونها پرداخته كه الي خروج قواي شوروي در اين محلات جا بجا بودند ودر همكاري ومساعي با افراد احمد شاه مسعود نميگذاشتند امنيت اين "راه زندگي " خراب گردد

 • khadija ghafari 1 week ago

  یک چیز بسیار ساختگی که گفت من تا یک هفته از شهادت احمد شاه مسعود خبر نبودم ایقدر مدیا کجا بود وان هم در لندن زندگی میکرد همه دنیا را در ساعت اول خبر گرفت حتما جناب خواب بودند

 • FORNO PIZZA 1 week ago

  Ahmad Shah Masoud the national hero of Afghanistan.

 • Romalkhan Romal 1 week ago

  hazara e moush khor refugi aw jejqh e moush khor refugi kos ferosh israeli telvision ke shaytani wazifai lari.

 • روح قهرمان ملی شاد.

 • Jahn Jahn gull 1 week ago

  The only one who has become a lot in Afghanistan, the politician musician Youtuber. I feel sorry for the poor people in my country. The politicians who you are 99.99% of the time are son of a bitch

  یوتیوبر ، نوازنده سیاستمدار ، تنها کسی که در افغانستان بسیار زیاد شده است. من برای مردم فقیر کشورم متاسفم. سیاستمداران که 99.99٪ از
  آنها حرامی هستند …..

 • Amin Osmani 1 week ago

  دوروغ چرامیگی مسعودباروسهادوست بود وباروس ها وربندداشت
  از یک شغال قهرمان ساختین

 • Liea H 1 week ago

  چی قهرمان ملی، این ها همه خایین خون خوار ملی اند. و همین خر که سفیر بود و هیچ خدمتی به وطن و مردم بیچاره افغانستان کردن
  خداوند دوزخ را نصیب همه شان گرداند

 • feda mohammad 1 week ago

  روح ابر مرد بزرگ تاریخ شاد باد و سرنگون باد دشمنان وطن ما

 • Sediqi Mohammad 1 week ago

  تمام اشرار که بنام مجاهد خود را میگیرند مثل مسعود گلبدین صیاف عبدالله عطا تمامتان خاک فروش بودین و استین قاتل ملت استین از خاطری شما کثیف ها افغانستان تا به حال هم قربانی میدهند

Comments are closed.