کاکتوس با حسنا جلیل معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله
روی زندگی شخصی و  چگونگی رسیدن به کرسی معینیت پالیسی

حسنا جلیل در کاکتوس چه گفت که باعث برکناری اش شد؟ / Cactus with Hosna Jalil

About The Author
-