کاکتوس با فرزانه کوچی روی زندگی شخصی، کاری و مشکلات فرا راه رسیدن به کرسی پارلمان

#Afghanistan #1TVAF #Cactus
Video Rating: / 5

کاکتوس با فرزانه کوچی و داستان او از برخوردهای اخلاقی در پارلمان / Cactus with Farzana Kochai

About The Author
-