کاکتوس با دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، شخصی که درگیر چندین دهه تحول و تغییر بوده از تجاوز شوروی گرفته تا امدن مجاهدین، امارت اسلامی، نظام جمهوریت و اما مبهم تر از همه مرموز ترین قتل سیاسی تاریخ کشور.
#Afghanistan #1TVAF #CACTUS
Video Rating: / 5

Cactus with Din Mohammad / کاکتوس با دین محمد

About The Author
-