Hướng dẫn cài đặt Cacti theo Source

Chuẩn bị gói Các bước cài đặt Cacti Cài đặt yum install httpd httpd-devel -y yum install mysql mysql-server -y yum install php-mysql php-pear php-common php-gd php-php-clide mysql y yum install php-snmp -y yum install net-snmp-utils net-snmp-libs php-pear-Net-SMTP -y yum install rrdtool -y /etc/init.d/httpd start /etc/ init.d/ mysqld start /etc/init.d/snmpd start chkconfig httpd on chkconfig mysqld on chkconfig snmpd on cd /var/www/html wget tar xvf cacti-0.8.8g.tar.gz Phân quyền cho file cacti chmod-R 775 /var /www/html/cacti Phân quyền File log rra chown cactiuser -R rra chown cactiuser -R log mv cacti-0.8.8g cacti vi /cacti/include/config.php-import cơ sở dữ mysqluệ root -p cacti /var/ www/html/cacti/cacti.sql Cài đặt Spine: wget Spine create database Trước khi build cài gói yum install net-snmp-devel mysql-devel openssl-devel gcc make ./configure –with -mysql=/usr/local /mysql make make install Sữa lỗi không hiển thị đồ thị 1. Phân quyền cho user cacti ở thư mục rra và log: #cd /var/w ww/html/cacti/ #chown cactiuser -R rra #chown cactiuser -R log 2.Edit lại time zone cho php.ini #vi /etc/php.ini Tìm đến dòng ;date.timezone = Bỏ dấu; và chỉnh lại thành date.timezone = “Asia/Ho_Chi_Minh” Sau đó lưu file nầy lại và restart lại service httpd service httpd restart 3. Thiết lập database cho spin vi /etc/spine.conf $data $database_default = “CactiDB”; $database_default = “CactiDB”; “Local host”; $database_username = “cactus”; $database_password = “123123”; 4. Chỉnh sửa lại path cho cacti sau khi đăng nhập xong Console setting path-RRD tool binary path: /usr/share/fonts/dejavu /DejaVuSansMono.ttf-The local path of the alternate poller: /usr/bins/pine/usr/bin var/www/html/cacti/poller.php link HUONG Dan link download link Tan copy.

source

About The Author
-