Xây dựng hệ thống cảnh báo qua email dùng cacti Video cài đặt cacti https://www.youtube.com/watch?v=WeuHvqV7wlo Cài đặt plugin cho cacti Link hướng dẫn http://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_6&p=cacti&f=4 Nếu trong quá trình cài đặt gặp lỗi gửi mail về: nguyenhappy92@gmail.com Video Rating: / 5

Read more